gaelblog

October, 2006

An t-seachdainn seo chaidh

‘Se Di-sathuirn an 28mh latha de’n Dàmhar Bha mi a cluich a ball-coise staigh agus an deigh bha sinn “pub quiz” ann an Gallus.Bha aon ceistean, “De a buerla air uisge-beatha?”. oidchche Chiadaoin, chaidh mi a consairt dhan Dun Eideann, “Horse McDonald/ Each NicDhomnall”. Tha e a Glaschu agus tha e uabhasach math. Chan eil […]

a dh’obair ann am Manchester

An t-seachdainn seo bha mi a dh’obair ann am Manchester, Diciadoin, Diardaoin agus Dihaoine. Bh mi a fuireach ann an taigh-òsda dhan bhaile à teannadh sràid. Feasgar Ardoin, chaidh mi ann an taigh-bìdh sìneach agus bha mi a dh’ith fèist sìneach.

The devil wears prada

A-nochd, chaidh sinn dhan taigh-dhealbh. Bha sinn a’ coimhead “The devil wears prada” agus bha I glè mhath ged bha I gruamach.

trying hard

Bha mi iomradhaidh ro-laimh. Bi mi a sgriobhadh làrach-lin agus tha mi faireachdainn ciontach airson gu chan eil mo làrach-lin a dà-chànanach. Beurla/Gàidhlig. Mar seo an t-seachdainn seo bha mi toiseach tog às ùr i agus bha mi cruthaich “blog”. Bi mi a sgriobhadh “blog” agus bi e mo aithisg adhortais agus bi mi ùraich […]