gaelblog

An t-seachdainn seo chaidh

‘Se Di-sathuirn an 28mh latha de’n DĂ mhar

Bha mi a cluich a ball-coise staigh agus an deigh bha sinn “pub quiz” ann an Gallus.
Bha aon ceistean, “De a buerla air uisge-beatha?”.

oidchche Chiadaoin, chaidh mi a consairt dhan Dun Eideann, “Horse McDonald/ Each NicDhomnall”. Tha e a Glaschu agus tha e uabhasach math.

Chan eil cuairt DihAoine airson bha mi thoir fuil agus tha spuaic mor orm.

Comments are currently closed.