gaelblog

June, 2007

Tha mi a’ dol Sabhal Mòr Ostaig

Tha mi a’ dol Sabhal Mòr Ostaig an Lùnasdal ag ionnsachadh Cùrsaichean Goirid 3. Tha togail agam ri dol, ged tha mi a’ gabhail eagail mu dheidhinn e. Cha do céilidh mi An Eilean Sgiathanach roimhe. Tha togail agam ri céilidh air an eilean agus coimheadaich nam beanntan agus dealbh-tìre. Innsidh mi an corr dhut […]

Latha Gàidhlig ann an Arainn

Bidh Latha Gàidhlig ann an Arainn air a’ choigeamh latha air deug t-Sultain (15 an t-Sultain). Tha an latha an asgaidh agus tha na bileagan aig Annette Biggar deiseil. Fon 01294 833173. Chaidh mi an Latha Gàidhlig aig Irvine agus bha e glé mhath!!!!!

Latha Gàidhlig, Irvine

Chaidh mi Irvine an-diugh aig an “Latha Gàidhlig”. Bha mi iomagaineach mu dhéidhinn an-diugh. Tha mi glé sgeunach nuair tha mi a’ coinneachadh daoine ùr. Ach an-diugh bha mi glé thoilichte gun robh chaidh mi gu clas. Bha a h-uile daoine mór aig a chéile agus cha robh dona sam bidh. Cha robh na bloigh! […]