gaelblog

Latha Gàidhlig, Irvine

Chaidh mi Irvine an-diugh aig an “Latha Gàidhlig”.

Bha mi iomagaineach mu dhéidhinn an-diugh. Tha mi glé sgeunach nuair tha mi a’ coinneachadh daoine ùr. Ach an-diugh bha mi glé thoilichte gun robh chaidh mi gu clas. Bha a h-uile daoine mór aig a chéile agus cha robh dona sam bidh. Cha robh na bloigh!

A-nis, feuchaidh mi dòigh-smuaineachadh dheimhinneach agam.

Comments are currently closed.