gaelblog

July, 2007

Co-latha breith sona dhut!

Tha mi trìthead ‘s a trì bliadhna dh’aois an-diugh!Bi an aois a’ laighe air mi a-nis. Bha hóro-gheallaidh againn agus ghabh sinn biadh ann an taigh-biadh Eadailteach ann an Shawlands. Seo sgonn làidir de mo chàirdean agus mo teaghlach.Mo chàirdean Drew,Dawn, mo phiuthar, Leighanne, mo chàraid Andy. Tha bean Andy, Diane. M’ athair, mo chàraid […]

Saor-làithean ann an Dun Dèagh

Bi mi a’ doll gu Dun Dèagh a-rithist Diciadaoin agus bi mi a bhith a’ fuireach le pàrantan Vanessa. Tha iad a’ fuireach aig cois nam beanntan Sidlaw agus gach latha a chì mi nuair dùisgeadh mi sa mhadainn. Gabheadh mi baidhsaigal… ‘s mithich a bhith bogadh nan gad! no nam beanntan…