gaelblog

Seachd

Chaidh mi a’ choimhead Seachd aig an taigh-dhealbh ann an Glaschu còmhla ri mo charaid Andy.

Cha robh daoine móran ann. Mu thimcheall 25! Ach bu mhór a chòrd e rium. ‘Se sgeulachd math a th’ann an Seachd.

‘Se sealladh an àighaidhean àlainn a th’ann.

Comments are currently closed.