gaelblog

Deacon Blue

Tha mi a’ dol consairt Deacon Blue an oidche! Bi e ann Dun Dèagh.

Bi mi sgrìobhaidh mu dhéidhinn nuair a thig mi dhachaigh.

Comments are currently closed.