gaelblog

January, 2008

Julie Fowlis Consairt

Ò dhiol! ‘S e consairt uabhasach math a bh’ ann. Bha taic còmhlan glè mhath cuideachd. Bha Chris Woods a’ còmhlan taic. ‘S e Sasannach a bh’ ann agus bha e coltach ri Ralph McTell (ish). Bha tha cion aodaich aig Julie, bha sgiort beag agus “squeezebox” air cathair! Cha robh math. Sheinn i an […]

Julie Fowlis

Tha mi a’ dol gu consairt a-nochd… Julie Fowlis aig a ABC ann an Glaschu! ‘S e consairt Celtic Connections a th’ ann agus tha togail agam ri consairt agus bi mi còmhla ri Vanessa agus chan eil gàidhlig aige. Bidh mi sgrìobhadh mu a dhéidhinn a-màireach!