gaelblog

Julie Fowlis

Tha mi a’ dol gu consairt a-nochd… Julie Fowlis aig a ABC ann an Glaschu!

‘S e consairt Celtic Connections a th’ ann agus tha togail agam ri consairt agus bi mi còmhla ri Vanessa agus chan eil gàidhlig aige.

Bidh mi sgrìobhadh mu a dhéidhinn a-màireach!

Comments are currently closed.