gaelblog

Uncategorized

Tha flat ùr agam!!!!

WHOOO HOOO!!!!!! Tha flat ùr agam! Agus beatha ùr agam cuideachd. Tha e snog! Tha e dha rùm ann agus “balcony”. Bha mo bhean agus mise a’ sgar agus bidh sinn faigh “disolution”. Bha sinn lànan airon 14 bliadhnachan a’ dh’aois, agus phosda sinn airson dha bliadhna a’ dh’aois. Bha mi a’ leòinte, ach a-nis,tha […]

Tha tidsear ùr againn-whooo hooo!

Uill, tha tidsear ùr againn agus tha i glè gasda! Bidh i a’ teagasg àraich aig a Sgoil Ghàidhlig Glaschu. An-raoir… bhruidhinn sinn mu sinn fhèin a’ fàs eòlach air a chéile. Tha mi an dòchas gum bi mi ionnsaich mòran…. falbh a ionnsachadh :0)

‘S e neach-leanmhainn Dùn Dèagh Aonaichte a th’annam

Uill, bha an seachdainn seo chaidh gle thrang!‘S e neach-leanmhainn Dùn Dèagh Aonaichte a th’annam. Air an adhbhar seo …. mo dhulleag orainds agus dubh.Bha sinn slaidte le Rangers Didòmhnaich ann an cupa deireannach… bha mi brònach Diluain aig an ofis. Bha iad fortanach!! Agus an uairsin … chaidh mi dhan Obar Dheathain. Dh’fhaighnich “Doonies […]

‘s mithich a bhith bogadh nan gad!

Uill…chlàraich mi airson an réis 10k a-rithist. Ruith mi an-uiridh airson a’ chiad uine (first time) agus ruith mi ann aon uair fichead mionaidan… ‘S e boireannach beag a th’annam… casan beag!!! (agus reamhar agus leisg) Am bliadhna, tha mi ag iarraidh ruith e ann aon uair deich mionaidan. Thòisich mi trèanadh an seachdainn seo […]

Julie Fowlis Consairt

Ò dhiol! ‘S e consairt uabhasach math a bh’ ann. Bha taic còmhlan glè mhath cuideachd. Bha Chris Woods a’ còmhlan taic. ‘S e Sasannach a bh’ ann agus bha e coltach ri Ralph McTell (ish). Bha tha cion aodaich aig Julie, bha sgiort beag agus “squeezebox” air cathair! Cha robh math. Sheinn i an […]

Julie Fowlis

Tha mi a’ dol gu consairt a-nochd… Julie Fowlis aig a ABC ann an Glaschu! ‘S e consairt Celtic Connections a th’ ann agus tha togail agam ri consairt agus bi mi còmhla ri Vanessa agus chan eil gàidhlig aige. Bidh mi sgrìobhadh mu a dhéidhinn a-màireach!

bliadhna ùr

Bha nollaig grod agam! Chaidh sinn an taigh-biadh agus bha e uabhasach dona!! Innsidh mi an corr dhut ás a dhéidh seo Tha sinn a doll dhan Dun Dèagh airson bliadhna ùr, tha sinn air chéilidh air pàrantan Vanessa. Bidh sinn air falbh airson seachdainn. Fuirichidh sinn aig pàrantan Vanessa agus chi Oidhche na Bliadhna […]

Dè tha thu à deanamh air Nollaig?

Am bliadhna seo bidh mo bhean ‘s fhein a’ cèilidh air mo phiuthar sa mhadainn agus an uairsin thèid sinn dhan taigh-bhìdh. Càite a bheil sinn a’ dol? Tèid sinn dhan “The church on the hill”,taigh-bìdh ùr anns am Battlefield agus bidh mi gabh staoig air dìnnear. Tha togail agam ris. Chan fhada gus am […]

Deacon Blue

Tha mi a’ dol consairt Deacon Blue an oidche! Bi e ann Dun Dèagh. Bi mi sgrìobhaidh mu dhéidhinn nuair a thig mi dhachaigh.

Dà gu a h-aon!!

Tha Dùn Dèagh Aonaichte dh’fhairlich air Ranger Disathairne 2 -1 agus bha aig an geam le mo bhrammar. Bha an dragh agaibh mu agam airson gun robh sinn a’ smoineachadh gum bi ruaig sinn ach cha ruaig!! Bha a’ chiad tadhal sgòr le Lee Wilkie agus bheuc an t-sluagh. Bha an dàrna tadhal sgòr le […]

Previous Posts